Cheerleading

Cheerleading

U10 Cheerleading


Back:Claire Yang、Jennifer Tong、Eleanor Shen、Emma Lin、Isabella Rosina

Middle:Michelle Lin、Nicole Jiang、Chloe Hsieh、Katy Tang、Katie Hsieh、Lydia Fan、Angela Fu

Front:Phoebe Lu、Linnea Heiberg、Emily Wang、Delilah Kole、Rebecca Yang、Stellar Shao、Cecilia Sun

Competition Awards:

2017-2020

2017 National cheerleading competition(shanghai)Youth Cheer Level 1 1st Place

2018 National cheerleading competition(shanghai)Youth Cheer Level 1 1st Place

2019 National cheerleading competition(shanghai)Youth Cheer Level 1 1st Place


Coach Rebecca Bedock


U12 Cheerleading


Back: Angela Yuan、Vanessa Jiang、Lexin Huang、YouYu Guo、Ruodi Zhang、CorrineZhang、Nicole Jia Yu Ni

Front: Emma Siyu chao、Xinyi Wang、Felicia Liu Chang、Olivia jia Huang、Suk Lam Kwan、Caelyn Jiang

Competition Awards:

2017-2018

2017Shanghai students cheerleading competition Youth Cheer Level 1-2 1st Place

2017 National cheerleading competition(shanghai)Youth Cheer Level 1-2 1st Place

2018-2019

2018 Shanghai students cheerleading competition Youth Cheer Level 1-2 1st Place

2018 National cheerleading competition(shanghai)Youth Cheer Level 1-2 1st Place

2019-2020

2019 Global Dance + Cheer Games , Hawaii. Youth Cheer Level 2 3rd Place

2019 Global Dance + Cheer Games , Hawaii. Youth Hiphop 2nd Place

2019 CCA National Cheerleading League Youth Cheer Level 1-2 1st Place


Coach Jojo Zhou